Õppekorralduse alused

1. Õppekorraldus Osaühingus Alterum Plus ja mittetulundusühingus Alterum Koolitus

1.1 Korraldame täiskasvanutele suunatud koolitust

  • A2-tasemele
  • B1-tasemele
  • B2-tasemele
  • C1-tasemele (ainult OÜ Alterum Plus)

1.2 Kursused toimuvad üldjuhul tööpäeviti, vajadusel ka nädalavahetusel Alterum Plus OÜ õpperuumides Flora Majas, Tulika 19, Tallinn. Vajadusel toimuvad kursused tellija aadressil.

1.3 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides.

1.4 Koolituse kogumaht vastab Täiskasvanute koolituse seaduse ja Täienduskoolituse standardi nõuetele. Vajadusel korraldame koolitust kahes osas. Eeskätt puudutab see B2- ja C1-tasmee õpet, kuna need on suuremahulised ning õppijatel ei ole alati võimalust järjest nii pikaajalist ja suuremahulist kursust läbida.

1.4.1 A2-taseme koolituse kogumaht on 180 akadeemilist õppetundi, millest 120 tundi on kontaktõpet klassis või veebis.

1.4.2 B1-taseme koolituse kogumaht on 200 akadeemilist õppetundi, millest 150 tundi on kontaktõpet klassis või veebis.

1.4.3 B2-taseme koolituse kogumaht on 700 akadeemilist õppetundi, millest 320 on kontaktõpet (auditoorsed ja/või veebitunnud) ja 380 iseseisva töö tundi. Koolitus koosneb kahest moodulist. B2.1 on 170 kontaktõpe ja 200 iseseisva töö tundi, B2.2 on 150 kontaktõpe ja 180 iseseisva töö tundi. B2-tasemeksami ettevalmistamiseks tuleb läbida koolituse mõlemad moodulid.

1.4.4 C1-taseme koolituse kogumaht on samuti 700 akadeemilist õppetundi, millest 320 on kontaktõpet (auditoorsed ja/või veebitunnud) ja 380 iseseisva töö tundi. Koolitus koosneb kahest moodulist. C1.1 on 170 kontaktõpe ja 200 iseseisva töö tundi, C1.2 on 150 kontaktõpe ja 180 iseseisva töö tundi. C1-tasemeksami ettevalmistamiseks tuleb läbida koolituse mõlemad moodulid.

1.5 Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitustena, kuid lähtuvalt õppija vajadustest korraldatakse ka individuaalkoolitusi.

1.6 Tagame õppeprogrammi täitmise, ent jätame endale õiguse vastavalt vajadusele õpperühmi ümber komplekteerida või õpetajat välja vahetada.

1.9 Õppetöö alusdokument on vastava taseme õppekava.

  1. Vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

2.1 Info kursuste kohta muutub jooksvalt ning on saadaval aadressil https://alterum.ee/ ja telefoninumbritel 6 556 333 või 56 280 538.

2.2 Kursusel osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida kas kohapeal või aadressil https://alterum.ee/et/keeltekool/registreeru/. Registreerimine kestab kuni õpperühma täitumiseni.

2.3 Ühes õpperühmas on minimaalselt 8 õppijat. Alla 8 inimesega rühmas võib lisanduda väikese õpperühma tasu.  Vähese huvi tõttu jätame endale õiguse kursus edasi lükata või hoopis ära jätta ning teavitame sellest registreerunuid.

2.4 Koolitusasutus  kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, isikukood, e-post, telefon. Isikukood on vajalik  tunnistuse või tõendi väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt andmekaitseseadusele.

  1. Õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja tagastamise kord

3.1 Õigus kursuse tööst osa võtta on siis, kui osaleja on ettenähtud tähtajaks tasunud õppemaksu. Kokkuleppel on võimalus tasuda kursuse eest ka osamaksetena.

3.2 Tasuda saab pangaülekandega vastavalt esitatud arvele või sularahas.

3.3 Kui õppijal puudub võimalus kursusest osa võtta, tuleb korraldajat sellest teavitada enne esimese koolituspäeva toimumist.

3.4 Koolituse poolelijätmisel ilma mõjuva põhjuseta õppetasu ei tagastata.

3.5 Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus, saab õppija liituda järgmise grupiga. Leiame vastavalt kooli võimalustele ärajäänud õppetundidele asendusaega. Juba tasutud õppemaks makstakse tagasi või  kantakse üle teisele koolitusele, kui seda soovib õppemaksu tasunud isik.

3.6 Sihtfinantseeritavate projektide raames pakutavatel tasuta kursustel õppemaksu ei ole ning neid korraldatakse projekti finantseerijaga sõlmitud lepinguga kehtestatud tingimustes ja korras. Sel juhul teavitatakse õppijaid tasuta kursusest ning tingimustest enne kursusele registreerimise algust.

  1. Kursuse lõpetamise tingimused

4.1 Kursuse lõppedes väljastatakse vastavalt täiendkoolituse standardile tunnistus või tõend.

4.2. Tunnistuse saamise eelduseks on õppetöös osalemine 75-80%  ning koolituse õpiväljundite  omandamine.

4.3 Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.  Kursuse kohta tagasiside saamiseks täidavad kursuse lõpetajad kursuse lõpus tagasiside küsimustiku.