Õppekorralduse alused

1. Õppekorraldus Osaühingus Alterum Plus ja mittetulundusühingus Alterum Koolitus

1.1 Korraldame täiskasvanutele suunatud koolitust

  • A2-tasemele
  • B1-tasemele
  • B2-tasemele
  • C1-tasemele (ainult OÜ Alterum Plus)

1.2 Kursused toimuvad üldjuhul tööpäeviti, vajadusel ka nädalavahetusel Alterum Plus OÜ õpperuumides Flora Majas, Tulika 19, Tallinn. Vajadusel toimuvad kursused tellija aadressil.

1.3 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides.

1.4 Koolituse kogumaht vastab Täiskasvanute koolituse seaduse ja Täienduskoolituse standardi nõuetele. Vajadusel korraldame koolitust kahes osas. Eeskätt puudutab see B2- ja C1-tasmee õpet, kuna need on suuremahulised ning õppijatel ei ole alati võimalust järjest nii pikaajalist ja suuremahulist kursust läbida.

1.4.1 A2-taseme koolituse kogumaht on 180 akadeemilist õppetundi, millest 120 tundi on kontaktõpet (sh 20 tundi on võimalik sooritada virtuaalses keskkonnas, nagu Facebooki, Skype või e-maili vahendusel) ning 60 tundi iseseisvat tööd, kus õppija kuulab audiomaterjali, teeb teste, kirjutab etteantud teemal.

1.4.2 B1-taseme koolituse kogumaht on 200 akadeemilist õppetundi, millest 150 tundi on kontaktõpet (sh 30 tundi on võimalik sooritada virtuaalses keskkonnas, nagu Facebooki, Skype või e-maili vahendusel) ning 60 tundi iseseisvat tööd, kus õppija kuulab audiomaterjali, teeb teste, kirjutab etteantud teemal.

1.4.3 B2-taseme koolituse kogumaht on 450 akadeemilist õppetundi, millest 250 tundi on kontaktõpet (sh 80 tundi on võimalik sooritada virtuaalses keskkonnas, nagu Facebook, Skype või e-maili vahendusel) ning 200 tundi iseseisvat tööd, kus õppija kuulab audiomaterjali, teeb teste, vaatab ja kuulab rahvusringhäälingu saateid ning teeb nendest ülevaateid, kirjutab esseesid ja analüüsivaid tekste ning koostab ettekandeid etteantud teemal.

Samas korraldame koolitust vajadusel ka kahes osas. Esimene osa on 250 akadeemilist õppetundi, millest 180 tundi on kontaktõpet, millest omakorda 30 tundi on võimalik sooritada virtuaalses keskkonnas ning 70 akad.tundi on iseseisev töö. Teine osa on 200 akadeemilist tindi, millest 150 tundi on kontaktõpet, millest omakorda 30 tundi on võimalik sooritada virtuaalses keskkonnas ning 50 akad.tundi on iseseisev töö.

1.4.4 C1-taseme koolituse kogumaht on 450 akadeemilist õppetundi, millest 250 tundi on kontaktõpet (sh kuni 100 tundi on võimalik sooritada virtuaalses keskkonnas, nagu Facebook, Skype või e-maili vahendusel) ning 200 tundi iseseisvat tööd, kus õppija teeb teste, vaatab ja kuulab rahvusringhäälingu saateid, loeb artikleid ning erialast- ja ilukirjandust, teeb nendest ülevaateid, kirjutab esseesid ning koostab ettekandeid etteantud teemal.

Samas korraldame koolitust vajadusel ka kahes osas. Esimene osa on 250 akadeemilist õppetundi, millest 180 tundi on kontaktõpet, millest omakorda 30 tundi on võimalik sooritada virtuaalses keskkonnas ning 70 akad.tundi on iseseisev töö. Teine osa on 200 akadeemilist tindi, millest 150 tundi on kontaktõpet, millest omakorda 30 tundi on võimalik sooritada virtuaalses keskkonnas ning 50 akad.tundi on iseseisev töö.

1.5 Korraldame ka suvekursusi, kuna nende järele on suur nõudlus. Suvekursuse maht erineb tavalisest, kusjuures kogumaht on sama, iseseisvat tööd on aga märksa rohkem. Suveöö võib olla kõnekeele kursus või eksamikursus, sõltuvad nõudlusest.

1.6 Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitustena, kuid lähtuvalt õppija vajadustest korraldatakse ka individuaalkoolitusi.

1.7 Õppetöö alusdokument on vastava taseme õppekava.

  1. Vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

2.1 Info kursuste kohta muutub jooksvalt ning on saadaval aadressil http://alterum.ee/ ja telefoninumbritel 6 556 333 või 56 280 538.

2.2 Kursusel osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida kas kohapeal või aadressil http://alterum.ee/et/keeltekool/registreeru/. Registreerimine kestab kuni õpperühma täitumiseni.

2.3 Ühes õpperühmas arvestame keskmiselt 8 õppijat. Alla 6 inimese rühmas võivad hinnad muutuda. Vähese huvi tõttu on korraldajal õigus kursus edasi lükata või ära jätta ning juba registreerunuid teavitatakse sellest telefoni ja/või e-posti teel.

2.4 Koolitusasutus  kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, isikukood, e-post, telefon. Isikukood on vajalik  tunnistuse või tõendi väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt andmekaitseseadusele.

  1. Õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja tagastamise kord

3.1 Õigus kursuse tööst osa võtta on siis, kui osaleja on ettenähtud tähtajaks tasunud õppemaksu. Kokkuleppel on võimalus tasuda kursuse eest ka osamaksetena.

3.2 Tasuda saab pangaülekandega vastavalt esitatud arvele või sularahas.

3.3 Kui õppijal puudub võimalus kursusest osa võtta, tuleb korraldajat sellest teavitada enne esimese koolituspäeva toimumist.

3.4 Koolituse poolelijätmisel ilma mõjuva põhjuseta õppetasu ei tagastata.

3.5 Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus, saab õppija liituda järgmise grupiga. Juba tasutud õppemaks makstakse tagasi või  kantakse üle teisele koolitusele, kui seda soovib õppemaksu tasunud isik.

3.6 Sihtfinantseeritavate projektide raames pakutavatel tasuta kursustel õppemaksu ei ole ning neid korraldatakse projekti finantseerijaga sõlmitud lepinguga kehtestatud tingimustes ja korras. Sel juhul teavitatakse õppijaid tasuta kursusest ning tingimustest enne kursusele registreerimise algust.

  1. Kursuse lõpetamise tingimused

4.1 Kursuse lõppedes väljastatakse vastavalt täiendkoolituse standardile tunnistus või tõend.

4.2. Tunnistuse saamise eelduseks on õppetöös osalemine 75-80%  ning koolituse õpiväljundite  omandamine.

4.3 Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.  Kursuse kohta tagasiside saamiseks täidavad kursuse lõpetajad kursuse lõpus tagasiside küsimustiku.