Inglise keel B1 ja B2

1. Õppekava nimetus: Inglise keel B1 ja B2

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

Võõrkeeled ja kultuurid. Euroopa Nõukogu keeleoskustaseme süsteem.

3. Õppe eesmärk

Omandada keeleoskuse tase B2 – iseseisev keelekasutaja.

4. Õpiväljundid

 • kursuse lõpetaja mõistab vahetus suhtluses ja meediast kuuldut/loetut nii tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel;
 • oskab igasuguses suhtlusolukorras väljenduda kindlalt, selgelt ja viisakalt nii ametlikus kui ka vabas vestluses, parandades end vajaduse korral;
 • peab ettevalmistatud ettekandeid, põhjendab ja kaitseb oma arvamust, annab juhtnööre ja soovitusi;
 • oskab leida infot ja teha info põhjal kirjalikke ja suusõnalisi üldistusi;
 • oskab kirjutada paljudel teemadel üksikasjalikku teksti (nt arvamuskirjutist, ettekannet), kus selgitab ja kaitseb oma seisukohti ning esitab poolt- ja vastuväiteid;
 • tema sõnavara on ulatuslik selleks, et jätkata erialaseid õpinguid või huviõpinguid inglise keeles.

5. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Inglise keelt õppida soovivad isikud, kelle inglise keele oskus vastab keelekursuse alguseks A2-tasemele ning nad on läbinud koolisisese testimise.

6. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Kursuse maht: 300 akadeemilist tundi, millest 240 tundi on auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: vajalike tehniliste vahenditega varustatud klassiruumid aadressil Tulika 19 Tallinn, Flora Maja A-korpuses (Kristiine Kaubanduskeskuse vahetuses läheduses). Kontoriruumis on kohvinurk ning kogu kohvilaua varustus kuulub hinna sisse. Samuti on Tulika 19 Flora Maja hoovis meie õpilastele tagatud 3 tundi tasuta parkimist. Liikumispuuetega inimestele on juurdepääs tagatud nii panduse kui liftiga.

Õppijate arv ühes grupis on max 8 inimest.

7. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö. Õppegruppe on nii hommikusel, päevasel kui ka õhtusel ajal 2-3 korda nädalas à 2-4 ak.tundi.

ÕPPE SISU:

 • õpime oma arvamusi selgelt väljendama ja põhjendama, st esinemisjulgust erinevates olukordades;
 • mängime erialaseid rollimänge ning arutame päevakajalisi probleeme;
 • kasutame diskussioonivormi, väitlust, arutlust ja intervjueerimist suhteliselt tuttavatel teemadel;
 • vaatame huvi- ja erialaseid saateid, etendusi ja/või filme ning teeme kuuldust ja nähtust kokkuvõtteid;
 • loeme erinevaid huvi- ja erialaseid tekste ning täidame nende põhjal ülesandeid;
 • loeme ka vähem tuttava sisu või abstraktse sisuga tekste ning õpime neid ümber jutustama;
 • kirjutame erialaseid seletustekste, sh instruktsioone ja ettekandeid, lihvime ametialaste kirjade, dokumentide ning muu kirjavahetuse pidamise oskust;
 • kirjutame pikemaid analüüsivaid ja essee vormis kirjatöid etteantud teemal, kusjuures teemavalik piirdub ühiskondliku huvi pakkuvate ja päevakajaliste probleemidega;
 • iga teema juurde võtame teemapõhiseid teste ning vaatame/kuulame avalik-õigusliku ringhäälingu päevakajalisi uudiseid.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne töö:

 • Dialoogid ja rollimängud, grupi- ja paaristöö
 • Kuulamis-, rääkimis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused
 • Audio- ja/või videomaterjalide kuulamine ja analüüsimine

Iseseisev töö: dialoogide kuulamine, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas, harjutused, kirjatööd.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:  Vastavalt vajadusele ja saadavusele. Õppematerjalid kuluvad kursuse hinna sisse.

8. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada vastavalt hindamiskriteeriumitele lõputest ja suuline vestlus.

 • Kuulamine – saab aru pikematest kõnedest, ettekannetest, teleuudistest jne
 • Lugemine – saab aru arvamusartiklitest ja kaasaegsest ilukirjandusest, saab aru ka keerukamatest grammatilistest nüanssidest ja sõnavarast
 • Rääkimine – räägib ladusalt, osaleb aruteludes aktuaalsetel ja tööteemalistel, väljendab ja põhjendab oma seisukohti
 • Kirjutamine – oskab koostada pikki ja detailseid kirju, esseesid, aruandeid jne, kommenteerida ja põhjendada oma seisukohti, kasutab küllalt korrektset grammatikat

 9. Väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingu lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud auditoorsete tundide arvule, ent mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

10. Koolitajate kvalifikatsioon

Inglise filoloogi haridus või inglise keele C1-tase ning praktiline õpetamise kogemus vähemalt 300 akadeemilist tundi.