Inglise keel algajatele ja edasijõudnuile

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Alterum Plus OÜ / MTÜ Alterum Koolitus

1. Õppekava nimetus: Inglise keel algajatele ja edasijõudnuile

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

Võõrkeeled ja kultuurid. Euroopa Nõukogu keeleoskustaseme süsteem.

3. Eesmärk ja õpiväljundid  

EESMÄRK. Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda, kirjutada ja lugedes mõista lihtsamaid inglisekeelseid lauseid.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolitus lõpuks õppija

 • mõistab nii kõnes kui ka kirjas lühikesi ja lihtsaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu;
 • kasutab lihtsaid lausemudeleid kirjeldamaks ennast ja väljendamaks oma soove;
 • oskab vastata lihtsamatele küsimustele;
 • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete.

4. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Inglise keelt õppida soovivad isikud, kellel puuduvad varasemad oskused.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

Kursuse maht: 112 akadeemilist tundi, millest 96 tundi on auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: klassiruumid aadressil Tulika 19 Tallinn, Flora Majas (Kristiine Kaubanduskeskuse vahetuses läheduses).

Õppijate arv ühes grupis on max 8 inimest.

ÕPPEVAHENDID: õpik ja töövihik, mis kuuluvad kursuse maksumusse.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö. Õppegruppe on nii hommikusel, päevasel kui ka õhtusel ajal 2-3 korda nädalas à 2-3 ak.tundi.

ÕPPE SISU:

 • Igapäevane inglise keel ja viisakusväljendid
 • Mina, minu perekond ja sõbrad
 • Töö ja vaba aeg
 • Elukeskkond, tee juhatamine
 • Reisimine, riigid ja keeled
 • Lihtsa kirja ja teksti koostamine, blanketi täitmine
 • Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad
 • Tegusõnade põhivormid, ebareeglipärased verbid
 • Isikulised asesõnad
 • Nimisõnade mitmus ja omamise näitamine
 • Sagedasemad eessõnad koha-, aja- ja viisimäärustes

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne töö 96 ak.tundi:

 • Dialoogid ja rollimängud
 • Kuulamis-, rääkimis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused
 • Audio- ja/või videomaterjalide kuulamine ja analüüsimine

Iseseisev töö 16 ak.tundi: dialoogide kuulamine, sõnade õppimine, harjutused, kirjatööd.

ÕPPEMATERJALID vastavalt vajadusele ja saadavusele. Õppematerjalid kuluvad hinna sisse

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada vastavalt hindamiskriteeriumitele lõputest ja suuline vestlus

 
Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Suuline vestlus
 • Õppija räägib lihtsamate lausetega läbitud teemadel
 • Õppija oskab vastata lihtsamatele küsimustele ja esitada ise küsimusi
Läbitud teemasid hõlmav

kirjalik test

 • Õppija leiab igapäevasel teemal kuulamis- ja lugemistekstist üles vajalikku informatsiooni.
 • Õppija kasutab õpitud sõnavara õiges vormis.
 • Õppija suudab etteantud igapäevasel teemal koostada väga lihtsa, seostatud kirja ning täita enda kohta ankeeti.

 

 8. Väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingu lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud auditoorsete tundide arvule, ent mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

9. Koolitajate kvalifikatsioon

Inglise filoloogi haridus või inglise keele C1 tase ning praktiline õpetamise kogemus vähemalt 300 akadeemilist tundi.