Eesti keel – C1

Tegevusluba 16.07.2016 1.1-3/16/131 Alterum Plus OÜ

1. Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolitus

1.1 ALTERUM’i koolituse eesti keele C1-taseme õpe tugineb sugestiivsele ja kommunikatiivsele keeleõppemeetodile, põhirõhk langeb eelkõige kõnekeelele ja suulisele eneseväljendusoskusele, õppetöö on õppijakeskne, st arvestab iga õpilase erialalisi vajadusi. Valmistame ka vastavaks tasemeeksamiks ning õppetöö toimub vene või inglise keele baasil.

1.2 Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud C1-keeleoskuse taseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi C1-taseme keeleoskuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. C1-taseme eesti keele oskus“ ning „Vilunud keelekasutaja. C1-taseme eesti keele oskus“ (Krista Kerge).

2. Õppekavarühmad:

Keeleõpe

Õpperühma moodustavad täiskasvanud kursusele registreerunud õppijad, valdavalt venekeelsed. Õpperühma optimaalseks suuruseks peame 8 inimest, projektipõhise koolituse juures vastavalt projektitingimustele.

3. Õpiväljundid:

 • koolituse lõpetaja oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes pea kõikidel teemadel, oskab üsna täpselt edasi anda peenemaid tähendusvarjundeid, valdab emotsionaalset ja vihjelist kõnepruuki, oskab ületada lünki kaudsel viisil;
 • mõistab keelt piisavalt, et saada aru pikemast jutust (ilukirjandus, avalik meedia) abstraktsel ja keerukamal teemal, mõistab ka laias ulatuses idiomaatilisi ja argiväljendeid;
 • oskab esitada etteantud teemal selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi ning peab kõnesid ja ettekandeid, kus seob allteemasid, arendab seisukohti, peab väitlust, võtab kõnevooru üle ning lõpetab sobiva kokkuvõttega;
 • oskab kirjutada selget hea ülesehitusega ja loogilist teksti keerukamatel teemadel, (nt esseed, aruannet, analüüsivat teksti), rõhutades olulist ning toetades oma seisukohti selgituste, põhjenduste ja asjakohaste näidetega;
 • omab piisavalt ulatusliku sõnavara selleks, et õppida kõrgkoolis ja/või omandada teadmisi uues valdkonnas eesti keeles.

4. Õpingute alustamise tingimused:

C1-taseme õpperühmas osalemiseks eeldame B2-tasemel keeleoskust. Soovija läbib kohapeal meie testi ning vestleb õpetajaga, seda ka B2-tasemeeksami edukalt läbinu. Testimise ja vestluse põhjal teatame õppijale tema C1-taseme koolitusele sobivusest või mittesobivusest.

5. Õppe kogumaht:

C1-taseme koolituse kogumaht on 450 akadeemilist õppetundi, millest 250 tundi on kontaktõpet (sh kuni 100 tundi on võimalik sooritada virtuaalses keskkonnas, nagu Facebook, Skype või e-maili vahendusel) ning 200 tundi iseseisvat tööd, kus õppija teeb teste, vaatab ja kuulab rahvusringhäälingu saateid, loeb artikleid ning erialast- ja ilukirjandust, teeb nendest ülevaateid, kirjutab esseesid ning koostab ettekandeid etteantud teemal. Auditoorse kontaktõpe miinimummaht on seega 150 akad.tundi.

 1. Õppe SISU ja TEGEVUSED – üksikasjaliku infoga võib tutvuda kohapeal
 • õpime oma arvamusi selgelt väljendama ja põhjendama, st lihvime esinemisjulgust erinevates olukordades;
 • mängime erialaseid rollimänge, arutame päevakajalisi probleeme ning peame ajurunnakuid;
 • kasutame diskussioonivormi, väitlust, arutlust ja intervjueerimist ametialastel ja päevakajalistel teemadel;
 • vaatame/kuulame huvi- ja erialaseid saateid, etendusi ja/või filme ning peame kuuldu ja nähtu põhjal väitlust;
 • loeme artikleid ja ilukirjanduslikke tekste ning täidame nende põhjal ülesandeid (vastused küsimustele, ümberjutustamine, kirjalik kokkuvõte, andmete analüüs, vigade parandus jms);
 • kirjutame erialaseid tekste, sh juhendeid ja ettekandeid ning lihvime ametialaste kirjade, dokumentide jm kirjavahetuse pidamise oskust;
 • kirjutame pikemaid essee vormis kirjatöid ja analüüsivaid tekste etteantud teemal ning teemakohaseid teste.

6.2 Keeleteadmised:

 • üldtähenduslikud verbid ja verbide tähendusrühmad;
 • rektsioonivalikud ja olulisemad rektsioonierinevused;
 • osa- ja täissihitis;
 • tegu- ja määrsõnad kindlate nimisõnadega;
 • ühendsõnade ja väljendite rohkus;
 • kaassõnad;
 • sidesõnad;
 • partiklid ja poolliited;
 • aja-, viisi- ja seisundimäärsõnad;
 • põhi- ja järgarvsõnade erivormid ning hulk ja määr;
 • nimi- ja tegusõna tuletised;
 • kesksõnade kasutamine;
 • tingiva kõneviisi kasutus erinevates olukordades;
 • kaudne ja möönev kõneviis;
 • umbisikulise tegumoe laialdane kasutamine;
 • kirjavahemärgid ja sidendid;
 • lauseehituse mallid, sh lause liigendatus ja pikkus.
 • oskussõnavara laiendamine, eeskätt erialane;
 • juurdunud vigade parandamine;
 • sünonüümid, antonüümid ja konnotatsioon;
 • idioomid, fraseologismid, argikeeleväljundid ja lühendid;
 • vestlus- ja kompositsioonimallid (eravestlus, ametikõne, ettekanded, ametlik kirjavahetus).

7. Õppekeskkond:

7.1 Koolitused toimuvad Tallinnas Tulika 19 Flora Majas (Kristiine Kaubanduskeskuse vahetuses läheduses) A-korpuse 3.korruse avarates suurte akendega ja sundventilatsiooniga valgusküllastes ruumides, kus on tagatud õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalik õppekeskkond, sh suured valged markeritega magnettahvlid, arvutid ja suuremõõdulised üle 60″ monitorid. Uuendame tehnikat jm vahendeid vastavalt vajadusele.

7.2 Kontoriruumis on kohvinurk ning kogu kohvilaua varustus kuulub hinna sisse. Klassiruumi lauad on kergesti teisaldatavad ning mööbli paigutus lubab kasutada aktiivõppe meetodeid. Koolitusruumid, õppetehnika  ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Meil on olemas paljundus- ja printimistehnika ning piisava kiirusega vaba juurdepääsuga WIFI. Ruumid on hästi valgustatud, köetavad ning piisava hulga pistikupesadega.

7.3 Ühistranspordi peatused on mõne minuti kaugusel ning Kristiine ristmikku läbib pea poole pealinna hõlmav transport. Samuti on Tulika 19 Flora Maja hoovis meie õpilastele tagatud 3 tundi tasuta parkimist. Liikumispuuetega inimestele on juurdepääs tagatud nii panduse kui liftiga.

7.4 Kinnitan, et õpperuumid ja -tehnika vastavad töötervishoiu- ja tööohutusseaduses sätestatud nõuetele.

8. Õppematerjalid õppijatele:

8.1 C1 õppematerjalid põhinevad päevakajalisel meedial ning erinevatel ilukirjanduslikel tekstidel.

Lisamaterjalidena kasutame järgmisi väljaandeid:

 • Mai Loog, Krista Kerge. Tuul tiibades. Eesti keele suhtluse kõrgtase. REKK, 1999.
 • Raili Pool. Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006.
 • Kaia Alasi, Uno Liivaku, Aime Vettik. Ametnikku keelekäsiraamat. Kirjastus Juura, 2003.
 • http://www.keeleweb.ee/

8.2 Juhendame õppijaid http://portaal.eki.ee/  keskkonna sõnastikke jm materjalide kasutamisel.

8.3 Iseseisev töö toimub osaliselt e-õppe keskkonnas, milleks on praegusel ajal http://www.ut.ee/keeleweb2/, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest/ tasemetestide keskkond ning MISA raamatukogu. Iseseisva töö üheks osaks on ka pidev audio-õppematerjalide kuulamine ning rahvusringhäälingu tele- ja raadiosaated.

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

9.1 Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies mahus ja/või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

9.2 Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

9.3 Hindamisel lähtume C1-taseme testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid. Eeldame õppijalt aktiivselt osalemist ning C1-taseme testi vähemalt 60% sooritamist iga osaoskuse lõikes.

9.4 Peame tunnistuste ja tõendite registrit ning tunnistustele ja tõenditele on märgitud kõik Täiendkoolise standardi § 3 sätestatud nõuded.