Raamatupidamiskoolituse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Alterum Plus OÜ / MTÜ Alterum Koolitus

1. Õppekava nimetus: Raatamupidamise baaskursus

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus:

ÕPPEKAVA: Raamatupidamine algajatele

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: raamatupidaja kutsestandard tase 4

3. Eesmärk ja õpiväljundid  

EESMÄRK. Õppija saavutab sellise taseme, mis võimaldab tal kas pearaamatupidaja juhendamisel või iseseisvalt korraldada ettevõtte raamatupidamist ning mõista ettevõtte majandustegevuse raamatupidamist. Kursus on praktilise suunitlusega, st iga õpitu osa järel on praktiline ülesanne.

Tulevane raamatupidaja tõstab märgatavalt oma konkurentsivõimet tööturul.

Seadusandluse ja raamatupidamisprogrammide arenedes täiendame vastavalt ka raamatupidamise baaskursuse koolituskava.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolitus lõpuks õppija

  • peab väikeettevõtte raamatupidamisarvestust tarnijate, klientide, töötajate, aruandvate isikute, kauba, laomajanduse jm osas;
  • oskab töödelda raamatupidamisdokumente raamatupidamisregistrites ja kajastada neid kontode süsteemis;
  • klassifitseerib finantsinfot ja -dokumentatsiooni;
  • tunneb põhilisi arvestusvaldkondi;
  • koostab 1C raamatupidamisprogrammis kuu-, kvartali ja aastaaruandeid;
  • oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;
  • tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone, peab maksude arvestust, sh maksudeklaratsiooni, infid, VD jms;

4. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Koolitusse registreerimine toimub sooviavalduse järgi ning vajadusel vastavalt eeltestimise tulemustele.

Kursus on algajatele ja tegevraamatupidajatele ning isikutele, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku ettevõtte majandustegevusega ning on vastutavad raamatupidamise korraldamise eest.

Koolitus toimub vene keeles.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

Kursuse maht: 130 akadeemilist tundi, millest 100 tundi on auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd. Õppijate arv ühes grupis on max 14 inimest

ÕPPEKESKKOND: vajalikku kaasaegse tehnikaga varustatud õpperuumid aadressil Tulika 19 Tallinn, Flora Majas (Kristiine Kaubanduskeskuse vahetuses läheduses).

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö. Õppegruppe on nii hommikusel, päevasel kui ka õhtusel ajal 2-3 korda nädalas à 2-3 ak.tundi.

Õppe ülesehitus Õppe sisu ja materjalid Õppemeetodid
Sissejuhatus raamatupidamisse Raamatupidamise eesmärgid, põhiprintsiibid ja head tavad;

Mõisted: varad, kohustused, omakapital, bilanss;

Raamatupidamise seadus, RTJ ja raamatapidamise terminoloogia;

Algdokumendid, nende töötlemine ja klassifitseerimine;

Inventarisatsioon, hindamine ja kalkulatsioon;

Asutuse majandustegevuse operatsioonide raamatupidamislik kvalifitseerimine

Loeng
Raamatupidamisbilanss Bilansi sisu ja ülesehitus;

Kahekordne kirjendamine;

Bilansi põhivalem;

Raamatupidamiskontod, aktiva-, passiva-, tulu- ja kulude kontod, nende eesmärk;

Kontoplaani ja bilansi vastastikune seos;

Deebet, kreedit, pearaamat, müügi- ja ostureskontrod.

Loeng, praktiline töö
Sünteetiline ja analüütiline arvestus Kontode plaan ja subkonto liigid;

Raamatipidamiskirjed;

Kontode korrespondeerivus;

Raha arvestus kassas ja pangakontol (kassaoperatsioonide vormistamine ja raamatupidamises kajastamine, kassaraamat, kassa inventarisatsioon, pangaväljavõtte);

Arvestus aruandvatega isikutega (avansiaruanne vormistamine);

Palgaarvestus (palga ja vastavate maksude arvutamine ja arvestus);

Põhivara arvestus (soetusmaksumus, amotrisatsiooni arvutamine).

Loeng, praktiline töö, analüüs
Ettevõte tulu- ja kuluarvestus Tekke- ja kassapõhine arvestus;

Arvutusmeetod;

Kasumiaruanne.

Loeng, praktiline töö, analüüs
Aruandlus Bilanss;

Kasumiaruanne;

Rahavoogude aruanne.

Loeng, praktiline näidisülesanne majandusaasta aruande koostamiseks ja kursuse lõputöö sooritamiseks
Raamatupidamisprogramm 1C 1C üldandmed;

Kontoplaani seadistamine;

Kanded, kontoplaan;

Algsaldod;

Raamatupidamise algdokumendid;

Aruandlus;

Palgaarvestus;

Maksuarvestus;

Toodangu arvestus;

Põhivara arvestus;

Müügi- ja ostureskontro;

Finantstulemused;

Valuuta;

Bilanss, kasumi- jm aruanded;

Administreerimine 1Cs.

 

Loeng, praktiline töö, lõputöö, analüüs

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada vastavalt hindamiskriteeriumitele lõputöö.

Hindamismeetod            Hindamiskriteeriumid
Õppija täidab testi ning koostab iseseisvalt majandusaasta aruande Positiivseks soorituseks on vaja saada nii teoreetilisest osas kui ka praktilisest osas vähemalt 65% õigeid vastuseid.

Raamatupidamiskõlblik majandusaasta aruanne

8. Väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingu lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud auditoorsete tundide arvule, ent mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

9. Koolitajate kvalifikatsioon

Bilansivõimelise raamatupidamise kogemus vähemalt 5 aastat.