Inglise keel – B1

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Alterum Plus OÜ / MTÜ Alterum Koolitus

1. Õppekava nimetus: Inglise keel B1

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

Võõrkeeled ja kultuurid. Euroopa Nõukogu keeleoskustaseme süsteem.

3. Eesmärk ja õpiväljundid 

EESMÄRK. Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikul tasemel kõiki osaoskusi.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolitus lõpuks õppija

 • mõistab nii kõnes kui ka kirjas teabetekste, suudab neid ka ise koostada;
 • peab tuttaval teemal vestlust;
 • mõistab filmide ja telesaadete sisu tuttaval teemal ning oskab neid ümber jutustada;
 • peab isiklikku ja tuttaval teemal tööalast kirjavahetust;
 • peab argivestlust tuttavatel teemadel;
 • kontrollib oma keelekasutust.

4. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Inglise keelt õppida soovivad isikud, kellel on inglise keele algoskus.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

Kursuse maht: kuni 250 akadeemilist tundi, millest kuni 200 tundi on auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: vajalike tehniliste vahenditega varustatud klassiruumid aadressil Tulika 19 Tallinn, Flora Majas (Kristiine Kaubanduskeskuse vahetuses läheduses). Hea juurdepääs ühistranspordiga ja tasuta parkimise võimalus.

Õppijate arv ühes grupis on max 8 inimest.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö. Õppegruppe on nii hommikusel, päevasel kui ka õhtusel ajal 2-3 korda nädalas à 2-3 ak.tundi.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne töö kuni 200 ak.tundi:

 • Dialoogid ja rollimängud
 • Kuulamis-, rääkimis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused
 • Audio- ja/või videomaterjalide kuulamine ja analüüsimine

Iseseisev töö kuni 50 ak.tundi: dialoogide kuulamine, sõnade õppimine, harjutused, kirjatööd.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:  Vastavalt vajadusele ja saadavusele. Õppematerjalid kuluvad kursuse hinna sisse.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada vastavalt hindamiskriteeriumitele lõputest ja suuline vestlus.

 

Hindamismeetod            Hindamiskriteeriumid
Suuline vestlus
 • Õppija peab vestlust etteantud teemal
 • Õppija oskab nähtut ja kuuldut ümber jutustada
Läbitud teemasid hõlmav

kirjalik test

 • Õppija kirjutab CVd
 • Õppija leiab teaves üksiksasju ning toob välja peamist mõtet
 • Õppija suudab koostada etteantud teemal lihtsa sidusa teksti.

 8. Väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingu lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud auditoorsete tundide arvule, ent mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

9. Koolitajate kvalifikatsioon

Inglise filoloogi haridus või inglise keele C1 tase ja/või praktiline õpetamise kogemus vähemalt 300 akadeemilist tundi.